การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

การประชุมใหญ่สามัญและมอบอุปกรณ์กีฬา ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564

ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวัทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

 

Message us