การประชุมใหม่วิสามัญ ประจำปี 2563 วันที่ 12 มี.ค. 2563

ข่าวกิจกรรม

การประชุมใหม่วิสามัญ ประจำปี 2563 วันที่ 12 มี.ค. 2563

วัตถุประสงค์สมาคมกีฬา

๑. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และเผยแพร่กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาเพื่อความ เป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพของจังหวัดลำปาง
๒. จัดการแข่งขันกีฬา
๓. ส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก
๔. ให้สวัสดิการแก่นักกีฬาและครอบครัว ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน กรรมการ และเจ้าหน้าที ของสมาคมให้การสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์และอื่น ๆ แก่สมาชิกของสมาคม เพื่อดำเนินกิจกรรมทางด้านกีฬา
๕. เป็นศูนย์กลางในการสร้าง และสรรหานักกีฬาที่มีความสามารถ เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดและประเทศชาติ ตามนโยบายคณะกรรมการกีฬาจังหวัดและ พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๖. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือกับจังหวัด และร่วมมือกับ การกีฬา แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ประสานงาน กำกับ และดูแลเกี่ยวกับกีฬาของจังหวัดเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
๗. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะองค์กรกีฬาของจังหวัดลำปาง ตามพระราชบัญญัติการกีฬา แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็น ศูนย์กลางในการประสานงาน กำกับดูแลเกี่ยวกับกีฬาของจังหวัด เป็นสมาชิกของ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
๘. ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us