การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5ครั้งที่ 35 “เมืองพระร่วงเกมส์”

ข่าวกิจกรรม

กีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 “เมืองพระร่วงเกมส์” เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการแห่งชาติ ที่จังหวัดสงขลา ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายสิทธิประโยชน์ ฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายพิธีการและการแสดง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายต้อนรับและจัดเลี้ยง ฝ่ายที่พักนักกีฬา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร ฝ่ายแพทย์พยาบาล ฝ่ายขนส่งและยานพาหนะ ฝ่ายงบประมาณและการเงิน ฝ่ายจัดการแข่งขัน ฝ่ายเทคนิคกีฬา ฝ่ายส่งเสริมการทีองเที่ยว ซึ่งขณะนี้ทุกฝ่ายสามารถดำเนินการในภารกิจของตนเองได้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ซึ่งในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จังหวัดสุโขทัยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 45 “สุโขทัยเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2559 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 “เมืองพระร่วงเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2559 โดยจะมีจังหวัดต่างๆเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น จำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์ โดยจะใช้สนามการแข่งขันหลักที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us