การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5ครั้งที่ 35 “เมืองพระร่วงเกมส์”

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

กีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 “เมืองพระร่วงเกมส์” เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการแห่งชาติ ที่จังหวัดสงขลา ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายสิทธิประโยชน์ ฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายพิธีการและการแสดง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายต้อนรับและจัดเลี้ยง ฝ่ายที่พักนักกีฬา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร ฝ่ายแพทย์พยาบาล ฝ่ายขนส่งและยานพาหนะ ฝ่ายงบประมาณและการเงิน ฝ่ายจัดการแข่งขัน ฝ่ายเทคนิคกีฬา ฝ่ายส่งเสริมการทีองเที่ยว ซึ่งขณะนี้ทุกฝ่ายสามารถดำเนินการในภารกิจของตนเองได้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ซึ่งในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จังหวัดสุโขทัยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 45 “สุโขทัยเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2559 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 “เมืองพระร่วงเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2559 โดยจะมีจังหวัดต่างๆเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น จำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์ โดยจะใช้สนามการแข่งขันหลักที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
Message us