ประวัติความเป็นมาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

ประวัติความเป็นมา

ข้อ ๑.สมาคมนี้ชื่อว่า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง ใช้อักษรย่อว่า ส.ก.ล.ป. และมีชื่อเป็น ภาษาอังกฤษว่า THE SPORTS ASSOCIATION OF LAMPANG PROVINCE ใช้อักษรย่อว่า " S.A.L.P "

ข้อ ๒. ตราเครื่องหมายของสมาคมกีฬามีลักษณะ เป็นดังนี้

ตราเครื่องหมายของสมาคม

ด้านบนเป็นรูปรัศมีสีเหลืองทองโค้งตามรูปวงรีด้านในกึ่งกลางอาร์มเป็นรูปวงรีสีทองแนวตั้ง พื้นด้านในสีเขียว และรูปไก่สีขาว ยืนอยู่ภายในรูปวงรี ด้านบนเป็นรัศมีสีเหลืองทองใต้วงรีรูปไก่สีขาว มีห่วงวงกลมคล้องเชื่อมต่อกัน ๕ ห่วง ด้านล่างเป็นรูปโบว์สีเขียว โดยมีตัวหนังสือสีเหลืองทอง คำว่า "สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง" โค้งรับเป็นแนวตามรูปวงรี
๑. ไก่ขาว หมายถึง สัญลักษณ์ของจังหวัดลำปาง
๒. รัศมี หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าของการกีฬา จังหวัดลำปาง
๓. ห่วง หมายถึง ความสมัครสมานสามัคคีระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชน และ สถาบันการศึกษา

ข้อ ๓. สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และเปิดทำการในวันเวลาราชการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาทำการ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

Message us