วัตถุประสงค์สมาคมกีฬา

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

วัตถุประสงค์สมาคมกีฬา

๑. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และเผยแพร่กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาเพื่อความ เป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพของจังหวัดลำปาง
๒. จัดการแข่งขันกีฬา
๓. ส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก
๔. ให้สวัสดิการแก่นักกีฬาและครอบครัว ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน กรรมการ และเจ้าหน้าที ของสมาคมให้การสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์และอื่น ๆ แก่สมาชิกของสมาคม เพื่อดำเนินกิจกรรมทางด้านกีฬา
๕. เป็นศูนย์กลางในการสร้าง และสรรหานักกีฬาที่มีความสามารถ เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดและประเทศชาติ ตามนโยบายคณะกรรมการกีฬาจังหวัดและ พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๖. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือกับจังหวัด และร่วมมือกับ การกีฬา แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ประสานงาน กำกับ และดูแลเกี่ยวกับกีฬาของจังหวัดเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
๗. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะองค์กรกีฬาของจังหวัดลำปาง ตามพระราชบัญญัติการกีฬา แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็น ศูนย์กลางในการประสานงาน กำกับดูแลเกี่ยวกับกีฬาของจังหวัด เป็นสมาชิกของ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
๘. ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง

Message us