สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร ทางการกีฬาให้สามารถพัฒนาศักยภาพทางการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในภาพรวมเพื่อให้จังหวัดลำปางมีนักกีฬาที่เป็นเลิศ และต่อยอดสู่นักกีฬาอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างแรงจูงใจสำหรับประชาชนของจังหวัดลำปางในทุกช่วงวัย ให้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสมาคม ให้การสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์และอื่น ๆ แก่สมาชิกของสมาคมเพื่อดำเนินกิจกรรมทางด้านกีฬา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน กำกับดูแลเกี่ยวกับกีฬาของจังหวัด เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Video_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Video_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Video_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Video_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Video_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Video_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Video_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Video_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง ได้จัดทำคู่มือประชาชน: คนลำปาง

 ข้อบังคับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมกีฬาเปตองจัดหวัดลำปาง

 ข่าว ประชาสัมพันธ์การตั้งชมรมกีฬา

 เรื่อง แจ้งเลื่อนการแข่งขันกีแห่งชาติ

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

 ใบย้ายสังกัด กีฬาอาวุโส

 กีฬาอาวุโสแห่งชาติ แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

 แบบคำขอย้ายสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด (แห่งชาติ เยาวชน)

 ใบสมัคร ขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด ( แห่งชาติ เยาวชน )

 คำขอมีบัตรประจำตัวนักกีฬา (แห่งชาติ เยาวชน)

 แบบคำขอย้ายสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ

 ใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬา การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ

 คำขอมีบัตรประจำตัวขึ้นทะเบียนนักกีฬา การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ

 ขอความร่วมมือปฎิบัติตมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

 เรื่อง แต่งตั้งชมรมกีฬาฯ

 หน้าที่ตามโครงสร้างสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

 โครงสร้างการบริหารงานสมาคมกีฬาลำปาง

 ผังโครงสร้างคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

 นักกีฬา ลำปางเก่งเป็น 6 ตัวแทนทีนชาติไทย

ที่ทำการ : สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง ลำปาง 52000

โทรศัพท์/โทรสาร : 054222202 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 ยกเว้นวันหยุดราชการ

Message us