โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพ นักกีฬาจังหวัดลําปางสู่ความเป็นเลิศ

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาจังหวัดลําปางสู่ความเป็นเลิศ

อาจารย์กันตพิชญ์ ศักดิ์สวัสดิ์  อาจารย์รชต ตะนาวศรี
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลําปาง

สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สมรรถภาพทางกาย หมายถึงความสามารถของร่างกายที่จะประกอบกิจกรรมหรือทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งได้เป็นระยะเวลายาวนานติดต่อกันโดยไม่ต้องหยุดพัก หรือเกิดความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียจนเกินไป ผลของงานที่ได้รับมีประสิทธิภาพสูงและภายหลังจากการทํางานเสร็จแล้วร่างกายกลับคืนสู่สภาพปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว”

องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะ (Health-related physical fitness) (Skill-related physical fitness)
1. ความอดทนของหัวใจและไหลเวียนเลือด
1.1 ความคล่องแคล่วว่องไว (Agility)
(Cardiovascular endurance )

2. การทรงตัว (Balance)
2. 1ความแข็งแรง(Muscular strength)

3. การทํางานประสานกันของระบบประสาท
3.1 ความอดทนของกล้ามเนื้อ and
และกล้ามเนื้อ (Neuromuscular
endurance )

4. ความอ่อนตัว (Flexibility)
4.1 พลังกล้ามเนื้อ (Muscular power)

5. ความสมส่วนของร่างกาย (Body
5.1 เวลาปฏิกิริยา (Reaction time)
composition)

6. ความเร็ว (speed)

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
มีจุดมุ่งหมายที่จะประเมินสมรรถภาพร่างกายและสุขภาพของบุคคลทั่วไปหรือนักกีฬาว่ามีจุดอ่อนและจุดแข็งอะไรบ้าง เพื่อนําไปสู่การวางแผนปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ส่งเสริมการฝึกฝนของแต่ละบุคคลให้มีสมรรถภาพทางกายถึงจุดสูงสุดและเหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมหรือการเล่นกีฬาแต่ละชนิด

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us