ชมรมกีฬาเปตองจังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมแข่งขันเปตอง “เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า 2563” จังหวัดลำปาง

ชมรมกีฬาเปตองจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมแข่งขันเปตอง “เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า 2563” จังหวัดลำปาง วันศุกร์ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สนามเปตอง เทศบาล 7 (สุขสวัสดิ์) วัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ประเภทแข่งขัน 1. ประเภททีมคู่ทั่วไป (นักกีฬาที่มีรายชื่ออยู่ใบน บัญชีรายชื่อนักกีฬาเปตอง มือA จังหวัดสำปาง ห้ามคู่กัน) 2. ประเภททีมคู่ผู้สูงอายุ (ชายอายุ 60 ปี เกิดไม่เกิน พ.ศ. 2503 หญิงอายุ 55 ปี เกิดไม่เกินพ.ศ. 2508) 3. ประเภททีมคู่ยุวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ค่าสมัคร 1. ประเภททีมคู่ทั่วไป ค่าสมัคร 200.-บาท 2. ประเภททีมผู้สูงอายุ […]

salpadmin

October 22, 2020

โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพ นักกีฬาจังหวัดลําปางสู่ความเป็นเลิศ

โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาจังหวัดลําปางสู่ความเป็นเลิศ อาจารย์กันตพิชญ์ ศักดิ์สวัสดิ์  อาจารย์รชต ตะนาวศรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลําปาง สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สมรรถภาพทางกาย หมายถึงความสามารถของร่างกายที่จะประกอบกิจกรรมหรือทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งได้เป็นระยะเวลายาวนานติดต่อกันโดยไม่ต้องหยุดพัก หรือเกิดความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียจนเกินไป ผลของงานที่ได้รับมีประสิทธิภาพสูงและภายหลังจากการทํางานเสร็จแล้วร่างกายกลับคืนสู่สภาพปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว” องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะ (Health-related physical fitness) (Skill-related physical fitness) 1. ความอดทนของหัวใจและไหลเวียนเลือด 1.1 ความคล่องแคล่วว่องไว (Agility) (Cardiovascular endurance ) 2. การทรงตัว (Balance) 2. 1ความแข็งแรง(Muscular strength) 3. การทํางานประสานกันของระบบประสาท 3.1 ความอดทนของกล้ามเนื้อ and และกล้ามเนื้อ (Neuromuscular endurance ) 4. ความอ่อนตัว (Flexibility) 4.1 พลังกล้ามเนื้อ (Muscular […]

salpadmin

August 27, 2020

ชมรมมวยสากลสมัครเล่นจังหวัดลำปาง ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลฯ ขั้นพื้นฐาน ( ระดับ 1 ดาว )

ชมรมมวยสากลสมัครเล่นจังหวัดลำปางจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลฯ ขั้นพื้นฐาน ( ระดับ 1 ดาว ) ด้วยชมรมมวยสากลสมัครเล่น จังหวัดลำปาง โดยการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง กำหนดได้ให้มีการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลฯ ขั้นพื้นฐาน ( ระดับ 1 ดาว ) โดยเชิญวิทยากรจากสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2563 ณ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่น ให้มีความรู้ ความสามารถ ที่ดียิ่งๆขึ้นไปในระดับชาติ จึงขอเชิญชวนผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยสามารถประสานงานได้ที่ นายสวัสดิ์ ไชยทาน 084-5009279 นายสลิต พิมวาปี 087-6581695 และฝ่ายเลขาฯ ร่วมกับผู้ฝึกสอนและคณะนักกีฬามวยสากลฯของ รร.จิตต์อารี ได้จัดทำ 5 ส. ห้องต่างๆที่ไม่ได้ใช้งานให้พร้อมใช้งานทุกห้องแล้ว จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์มายังกรรมการสมาคม /ชมรมกีฬาที่ได้รับการประกาศฯ ได้เยี่ยมชม/ให้ข้อคิดเห็นในการจัดตกแต่งเพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป

salpadmin

August 27, 2020

ท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีต รมช.มหาดไทย อดีต นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

ท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีต รมช.มหาดไทย อดีต นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง ท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีต รมช.มหาดไทย อดีต นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 ลำปาง สังกัดพรรคเพื่อไทย แจ้งงดเปิดบ้านสวนจัดงานสระเกล้าดำห้ว ประจำปี 2563 “เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิค 19 “และเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ชื่อ-สกุล :นายไพโรจน์  โล่ห์สุนทร วัน เดือน ปีเกิด :24 มกราคม 2479 การศึกษา : – ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง – ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันราชภัฏลำปาง ประสบการณ์ที่สำคัญ : – สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง 9 สมัย – กรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายติดตามการปฏิบัติราชการ – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ […]

salpadmin

July 3, 2020

การประชุมใหม่วิสามัญ ประจำปี 2563 วันที่ 12 มี.ค. 2563

การประชุมใหม่วิสามัญ ประจำปี 2563 วันที่ 12 มี.ค. 2563 วัตถุประสงค์สมาคมกีฬา ๑. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และเผยแพร่กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาเพื่อความ เป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพของจังหวัดลำปาง ๒. จัดการแข่งขันกีฬา ๓. ส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก ๔. ให้สวัสดิการแก่นักกีฬาและครอบครัว ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน กรรมการ และเจ้าหน้าที ของสมาคมให้การสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์และอื่น ๆ แก่สมาชิกของสมาคม เพื่อดำเนินกิจกรรมทางด้านกีฬา ๕. เป็นศูนย์กลางในการสร้าง และสรรหานักกีฬาที่มีความสามารถ เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดและประเทศชาติ ตามนโยบายคณะกรรมการกีฬาจังหวัดและ พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ๖. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือกับจังหวัด และร่วมมือกับ การกีฬา แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ประสานงาน กำกับ และดูแลเกี่ยวกับกีฬาของจังหวัดเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ๗. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะองค์กรกีฬาของจังหวัดลำปาง ตามพระราชบัญญัติการกีฬา แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหมายอื่น […]

salpadmin

July 3, 2020

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 2 วันที่ 25 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2561 สถานที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 2 วันที่ 25 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2561 สถานที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศระดับชาติอย่างเป็นระบบและครบวงจร เพื่อจะพัฒนาบุคลากรกีฬาของชาติให้มีความพร้อม ที่จะนำองค์กรความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับชาติ จึงได้จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 2 วันที่ 25 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2561 สถานที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

salpadmin

July 3, 2020

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” จังหวัดน่าน

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” จังหวัดน่าน วันที่ 19 มี.ค. 2561 ถึงวันที่ 19 มี.ค. 2561 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (อังกฤษ: 34th National Youth Games) หรือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 2561 (อังกฤษ: 2018 National Youth Games) หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ น่านเกมส์ เป็นมหกรรมกีฬาระดับชาติสำหรับเยาวชน และยุวชน ควบคุมโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดในจังหวัดน่าน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ถึง 29 มีนาคม พ.ศ. 2561. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่าย ประชาชนชาวจังหวัดน่าน และนักกีฬาจากจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” โดยมี […]

salpadmin

July 3, 2020

การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ณ จังหวัดลำปาง

ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ณ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 23 กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 9-11  มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดลำปาง จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย   โดยการสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นักกีฬาเข้าร่วม 1882 คน นักกีฬาต่างประเทศ 301 คน สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย เดิมเป็นชมรมกรีฑาสูงอายุไทย ถือกำเนิดมาจากบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีใจรักทางด้านการกีฬา ซึ่งเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอินโดนีเซีย (ปี ค.ศ. 1994) และพบว่านักกีฬาสูงอายุในต่างประเทศมีการรวมตัวและจัดกิจกรรมกันได้อย่างกว้างขวาง บังเกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักในคุณภาพชีวิตและการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องและมีการแบ่งกลุ่มอย่างเป็นระบบ ในบางประเทศภาครัฐได้มีนโยบายให้การสนับสนุนและเอาใจใส่กิจกรรมกีฬาในผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม สำหรับในประเทศไทยแล้วการจัดกิจกรรมกีฬาในผู้สูงอายุยังขาดระบบ อาจจะเป็นเพราะไม่มีผู้ใดเข้ามาอาสาจัดการก็เป็นได้ ดังนั้น กลุ่มนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ซึ่งมีจำนวนประมาณ 17 คน มีความเห็นตรงกันในการมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งชมรมกรีฑาสูงอายุไทยขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยมีนายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยในขณะนั้น เป็นประธานชมรม การจัดตั้งองค์กรกรีฑาผู้สูงอายุได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นองค์กรกลางในการดำเนินกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมด้านกรีฑาเป็นกิจกรรมหลัก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้มีการเล่นและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างกว้างขวางส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในหมู่นักกีฬากรีฑาสูงอายุทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการเล่นกีฬาของนักกีฬากรีฑาสูงอายุสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวในผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และลดละกิจกรรมหรือการบริโภคสารหรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพ และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งคือ […]

salpadmin

July 3, 2020

การอบรมพัฒนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ (PSAAD)

การอบรมพัฒนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ (PSAAD) การพัฒนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ (Provincial Sports Association Administrator Development : PSAAD) โดย กกท. ร่วมกับสถาบัน World Academy of Sport เป็นการพัฒนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ในการเป็นนำทฤษฎีและกลยุทธ์ต่าง ๆ มาจัดทำแผนธุรกิจกีฬาของจังหวัด การบริหารจัดการสนามกีฬา และการบริหารจัดการแข่งขัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกีฬาของจังหวัดสามารถรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และนานาชาติได้ ประกอบด้วย 3 รายวิชา ได้แก่ Business Plan / Facility Management / Event Management ปีงบประมาณ :2561 ชื่ออบรมหลักสูตร :การพัฒนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 (PSAAD) ตำแหน่ง :ผู้บริหาร PSAAD ระดับชาติ สมาคม/จังหวัด :การกีฬาแห่งประเทศไทย กีฬา :การกีฬาแห่งประเทศไทย ชาติ ครั้งที่ :1 […]

salpadmin

July 3, 2020
1 2 3 4
Message us