Home

ข่าวกิจกรรม

งานแถลงข่าว โครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง

Image
https://www.youtube.com/watch?v=Uyfd8xRfeKU

งานทำบุญที่ทำการสมาคมกีฬา

https://www.youtube.com/watch?v=Md6rArHxpZ0
https://www.youtube.com/watch?v=H_Cv8aagFAc
https://www.youtube.com/watch?v=67PRznIk8A0
https://www.youtube.com/watch?v=2N6zqYKweTw

กิจกรรม

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5ครั้งที่ 35 “เมืองพระร่วงเกมส์”

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5ครั้งที่ 35 “เมืองพระร่วงเกมส์”

salpadminJun 30, 20202 min read

กีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 “เมืองพระร่วงเกมส์” เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการแห่งชาติ ที่จังหวัดสงขลา ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายสิทธิประโยชน์ ฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายพิธีการและการแสดง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายต้อนรับและจัดเลี้ยง ฝ่ายที่พักนักกีฬา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร ฝ่ายแพทย์พยาบาล ฝ่ายขนส่งและยานพาหนะ ฝ่ายงบประมาณและการเงิน ฝ่ายจัดการแข่งขัน ฝ่ายเทคนิคกีฬา ฝ่ายส่งเสริมการทีองเที่ยว ซึ่งขณะนี้ทุกฝ่ายสามารถดำเนินการในภารกิจของตนเองได้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ซึ่งในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จังหวัดสุโขทัยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 45 “สุโขทัยเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2559 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 “เมืองพระร่วงเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2559 โดยจะมีจังหวัดต่างๆเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น จำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์ โดยจะใช้สนามการแข่งขันหลักที่สถาบันการพลศึกษา…

คลิปวิดิโอกิจกรรม โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา

https://www.youtube.com/watch?v=Ns6eLgOZtug
https://www.youtube.com/watch?v=HFe6ctsl0dI
https://www.youtube.com/watch?v=p2wlu6Q4DkE
https://www.youtube.com/watch?v=a9aMM68XQ8U

ที่ตั้งสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง

 

ที่ทำการ : สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง ลำปาง 52000

โทรศัพท์/โทรสาร : 054222202 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนที่สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง

ไฟล์เอกสารประชาสัมพันธ์

 ข้อบังคับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมกีฬาเปตองจัดหวัดลำปาง

 ข่าว ประชาสัมพันธ์การตั้งชมรมกีฬา

 เรื่อง แจ้งเลื่อนการแข่งขันกีแห่งชาติ

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

 ใบย้ายสังกัด กีฬาอาวุโส

 กีฬาอาวุโสแห่งชาติ แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

 แบบคำขอย้ายสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด (แห่งชาติ เยาวชน)

 ใบสมัคร ขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด ( แห่งชาติ เยาวชน )

 คำขอมีบัตรประจำตัวนักกีฬา (แห่งชาติ เยาวชน)

 แบบคำขอย้ายสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ

 ใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬา การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ

 คำขอมีบัตรประจำตัวขึ้นทะเบียนนักกีฬา การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ

 ขอความร่วมมือปฎิบัติตมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

 เรื่อง แต่งตั้งชมรมกีฬาฯ

 หน้าที่ตามโครงสร้างสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

 โครงสร้างการบริหารงานสมาคมกีฬาลำปาง

 ผังโครงสร้างคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

 นักกีฬา ลำปางเก่งเป็น 6 ตัวแทนทีนชาติไทย

Message us